fbpx

MIDNIGHT BARCELONA, S.L. amb CIF B55262547, és una societat domiciliada a l’efecte de la present informació al carrer Rambla número 24, baixos. a la població de Banyoles 17820, província de Girona. Amb telèfon de contacte 972 57 50 70 i correu electrònic tickets@midnight.es.

Tots els termes i condicions citades en aquesta web, es regeixen pel dret espanyol i qualsevol conflicte que es derivi de qualsevol operació amb MIDNIGHT BARCELONA, S.L. se sotmetrà a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals espanyols.

Les condicions generals de compra i les seves condicions generals de contractació junt, en el seu cas, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen expressament les relacions sorgides entre MIDNIGHT BARCELONA, S.L. i els usuaris que contractin a través d’aquesta web.

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i la llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, així com quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.